โรงเรียนพัฒนาเด็กประชาสโมสร
Patanadek Prachasamosorn School