โรงเรียนพัฒนาเด็ก (ศรีจันทร์)
Patanadek School (Srichan rd.)